ေလာက္ေသရြက္ ႏွင့္ အဆုတ္ကိုသန႔္ရွင္းနည္း

ေလာက္ေသရြက္ ႏွင့္ အဆုတ္ကိုသန႔္ရွင္းနည္း

ေဆးလိပ္ေသာက္ျခင္းမွာက်န္းမာေရးကိုဆိုးရြားစြာထိခိုက္ေစနိုင္သည္ကိုသိၾကပါသည္။ထိုသို့ သိၾကေသာ္လည္း ေဆးလိပ္စြဲေနၿပီးေဆးလိပ္မျဖတ္နိုင္ၾကသူမ်ားအတြက္ေဆးလိပ္စြဲျမဲစြာ ေသာက္သုံးခဲ့ၿပီး ေဆးလိပ္ျဖတ္သူမ်ားလည္းအဆုတ္ သန႔္ရွင္းေအာင္ျပဳလုပ္ရန္သင့္ေလၽွာ္ေသာနည္း ျဖစ္ပါသည္။

နည္းစနစ္မွာ ေအာက္ပါနည္းျဖင့္ ျပဳလုပ္ရပါမည္လူတိုင္းနီးပါးသိရွိေသာေလာက္ေသပင္မွေလာက္ေသရြက္ (၅) က်ပ္သား ခူးယူၿပီးေရမတ္ခြက္ သုံးခြက္ႏွင့္ ျပဳတ္က်ိဳပါ။ ေရမတ္ခြက္တစ္ခြက္စာက်န္လၽွင္အေအးခံစစ္ယူၿပီးထိုျပဳတ္ရည္အားတစ္ေန႔တည္းကုန္ေအာင္ ေသာက္ေပးပါ။

ထိုသို့(၅) ရက္ဆက္တိုက္ေသာက္ေပးလၽွင္ေဆးခ်ိဳး၊ ေဆးေခ်း(ေၾကး) မ်ားကြာက်ၿပီးအဆုတ္သန႔္ရွင္းသြားပါလိမ့္မည္။ဆယ္ရက္ခန႔္အထိဆက္တိုက္ ျပဳလုပ္ ေသာက္နိုင္ပါသည္။ေဆးခ်ိဳး(ေၾကး) မ်ားကြာက်သြားလၽွင္အသက္ရွူ ၍ ပိုမိုေကာင္းမြန္ လာၿပီးသိသာစြာ လန္းဆန္း ေပါ့ပါး လာပါလိမ့္မည္။

အထက္ပါနည္းစနစ္ကအဆုတ္တြင္အနာေပါက္သူ၊ တီဘီေရာဂါကိုပင္တစ္လမွ သုံးလအထိဆက္တိုက္မွန္မွန္ ေသာက္ေပးျခင္းျဖင့္အဆုတ္နာေရာဂါသက္သာေပ်ာက္ကင္းသူ ရွိခဲ့ပါသည္။ထို့အျပင္ မည္သည့္ေဘးထြက္ဆိုးက်ိဳးမၽွမရွိဘဲအဆုတ္ကို စင္ၾကယ္ ေကာင္းမြန္ေစပါသည္။